Site Rengi

Bilge Günlük

İkilik – Sekizlik – Onluk – Onaltılık Sayı Düzenleri

İkilik – Sekizlik – Onluk – Onaltılık Sayı Düzenleri

Sayı Sistemleri

Bilgisayar ve bilgisayar programlama dillerinde dört farklı sayı sistemi kullanılmaktadır:

İkili (Binary) Sayı Sistemi

Sekizli (Octal) Sayı Sistemi

Onlu (Decimal) Sayı Sistemi
	 
Onaltılı (Hexadecimal) Sayı Sistemi 

Sayı sistemlerini ifade eden değerler, sözkonusu sayı sisteminde kullanılan rakam sayısını göstermektedir. Örneğin sekizli sayısı sistemi, bu sistemde 8 adet rakam kullanıldığını ifade etmektedir.

Sayı sistemlerinde kullanılan rakamlar aşğıda gösterilmektedir:

İkili (Binary) Sayı Sistemi     : 0 1

Sekizli (Octal) Sayı Sistemi     : 0 1 2 3 4 5 6 7

Onlu (Decimal) Sayı Sistemi     : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Onaltılı (Hexadecimal) Sayı Sistemi : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

* Hangi sayı sistemi olursa olsun, elimizdeki sayının onlu sayı sistemine göre değerini hesaplamak için, her basamakta yer alan rakamın, sayı sisteminin rakam sayısı üzeri rakamın bulunduğu basamak sırası ile çarpımlarıyla elde edilen değerlerin toplamı alınır.

* 0 sayısı da dahil olmak üzere bütün sayıların 0’ncı üssü 1’e eşittir.

Onlu Sayı Sistemi

Günlük hayatımızda en çok kullandığımız sayı sistemi olup, bütün işlemler aşağıda gösterilen 10 adet rakam ile gerçekleştirilir:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Onlu sayı sisteminde rakamlarla gösterilen bir sayının elde edilişini 4753 sayısı üzerinden incelemeye çalışalım:

4 . 10 3 + 7 . 10 2 + 5 . 10 1 + 3 . 10 0 = 4. 1000 + 7. 100 + 5. 10 + 3. 1

= 4000 + 700 + 50 + 3 = 4753 

Her basamakta yer alan rakam 10 (mavi renkle gösterilen) sayısının katları (turuncu renkle gösterilen değerde) ile çarpılır. En sağda yer alan 10 sayısının katı 0 ile başlar ve sol tarafa doğru birer birer artar. Elde edilen değerler toplanarak sayı elde edillir.

İkili Sayı Sistemi

Bilgisayarlar elektronik devrelerden oluştuğundan ikili (binary) sayı sistemini kullanırlar. Bütün işlemler aşağıda gösterilen 2 adet rakam ile gerçekleştirilir:

0, 1

Bu rakamlar elektronik devrelerde 0 için yalnış 1 için doğru anlamına gelir.

* Bir ikili sistem sayısında her bir rakama "bit" adı verilir.

* 4 bit'den oluşan sayılara "nibble" adı verilir.

* 8 bit'den oluşan sayılara "byte" adı verilir.

* 2 byte'den oluşan sayılara "word" adı verilir (16 bit).

* 2 word'den oluşan sayılara "double word" adı verilir (32 bit).

* Bir sayının en sağında yer alan bit'e "alçak bit" (Low bit) adı verilir.

* Bir sayının en solunda yer alan bit'e "yüksek bit"(İşaret biti) (High bit) adı verilir.

11011001 ikili sistem sayısının onlu sayı sisteminde 217 olan karşılığının elde edilmesini incelemeye çalışalım:

1 1 0 1 1 0 0 1 = 1 . 2 7 + 1 . 2 6 + 0 . 2 5 + 1 . 2 3 + 0 . 2 2 + 0 . 2 1 + 1 . 2 0 

= 1. 128 + 1. 64 + 0. 32 + 1. 16 + 1. 8 + 0. 4 + 0. 2 + 1. 1

= 128 + 64 + 0 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 

= 217 

Şimdi ikili sistem sayılarında sayının – ya da + değeri alma durumunu incelemeye çalışalım:

* İkili sayı sisteminde en solda yer alan bit (yüksek bit) sayının işaret bit'i olarak
 kullanılır.

* Örneğin aşağıda gösterildiği gibi işaretsiz 8 bit'lik bir sayıda elde edilebilecek
azami sayı 255 iken işaret bit'inin sağladığı değer olan 128 devre dışı kaldığından,
işaretli sayıda elde edilebilecek azami değer 127 sayısıdır.

27 + 26 + 25 + 24 + 23 + 22 + 21 + 20

128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255 (İşareti olmayan sayılar için azami değer)

0 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 127 (İşareti olan sayılar için azami değer)

* İkili sayı sisteminde bir byte (8 bit'lik)'lık sayılar pozitif sayıları ifade etmek
için kullanıldığında 0 - 255 arası (256 adet), negatif sayıları ifade etmekiçin 
kullanıldığında ise 0 - 127 arası (128 adet) değer alır.

* Eğer işaret bit'i 1 ise sayı negatif, 0 ise sayı pozitifdir.

1 0 0 0 0 0 0 0 = -127 = 128
0 1 1 1 1 1 1 1 =  127

Eğer işaret bit’i 0 ise zaten sayının negatif olma durumu söz konusu değildir. Sayı 0 – 127 arasında pozitif bir değer alır.

İşin ilginç yanı işaret bit’i 1 değeri aldığında başlar. Artık o sayı hem pozitif hem de negatif bir değer olabilir. Yukarıda görüldüğü gibi, -127 ve 128 sayıları ikili sayı sisteminde aynı değerlerle ifade edilmektedir. Örnek üzerinde incelemeye çalışalım:

* 21 sayısını ele alalım:

 -21 ve bu sayıyla aynı şekilde ifade edilen pozitif sayıyı bulmak için aşağıdaki
 yöntemi kullanabiliriz:
 
 sayı + tamlayan sayı = 8 bit ile elde edilebilecek azami sayı miktarı
 
 21  + 235      = 256
 
 Burada -21 ve 235 sayılarını ikili sayı sisteminde aynı şekilde ifade edebileceğimizi
 buluyoruz:
 
 1 1 1 0 1 0 1 1 = -21 = 235

İkili sayı sisteminde negatif ve pozitif sayıları birbirine çevirmek için önce sayının bütün basamakları tersine çevrilir (0 ise 1, 1 ise 0 yapılır), sonra elde edilen değere 1 eklenir. Yine -21 sayısı üzerinde bu işlemi gerçekleştirerek kuralı incelemeye çalışalım:

 -21 = 1 1 1 0 1 0 1 1
 
 Tüm basamakların ters çevrilmiş hali : 0 0 0 1 0 1 0 0 
 
 1 eklenmiş hali           : 0 0 0 1 0 1 0 1 = 16 + 4 + 1 = 21
 
* Tekrar negatif değere çevirmek için: 

 21 = 0 0 0 1 0 1 0 1
 
 Tüm basamakların ters çevrilmiş hali : 1 1 1 0 1 0 1 0 
 
 1 eklenmiş hali           : 1 1 1 0 1 0 1 1  = 128 + 64 + 32 + 8 + 2 + 1 
                              = 235 = -21 
* Bahsi geçen kuralları sadece 8 bit'lik sayılar üzerinde uyguladık. Aynı kurallar
16 ve 32 bit'lik sayılar içinde geçerlidir.

Sekizli Sayı Sistemi

Bu sayı sisteminde aşağıda gösterilen 8 adet rakam ile gerçekleştirilir:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Sekizli sayı sistemindeki 4753 sayısının onlu sayı sistemine çevrilişini örnek üzerinden incelemeye çalışalım:

4753 = 4 . 83 + 7 . 82 +  5 . 81 + 3 . 80
   
   = 4 . 512 + 7 . 64 +  5 . 8 + 3 . 1

   = 2048 + 448 + 40 + 3 = 2539

Her basamakta yer alan rakam 8 (mavi renkle gösterilen) sayısının katları (turuncu renkle gösterilen değerde) ile çarpılır. En sağda yer alan 8 sayısının katı 0 ile başlar ve sol tarafa doğru birer birer artar. Elde edilen değerler toplanarak sayı elde edillir.

Onaltılı Sayı Sistemi

Bu sayı sisteminde aşağıda gösterilen 16 adet ifade kullanılır. Diğer sayı sistemlerinden farkı rakamların yanısıra harf kullanılmasıdır. Bilgisayarda ikili sistem sayılarının daha pratik ve kısa bir şekilde kullanılması için tercih edilir:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Sayı Sistemi

Onlu    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

Onaltılı  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F

İkili   0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

Onaltılı sayı sistemindeki 1AD4 sayısının onlu sayı sistemine çevrilişini örnek üzerinden incelemeye çalışalım:

1AD4 = 1 . 163 + A . 162 +  D . 161 + 4 . 160  

   = 1 . 4096 + A . 256 +  D . 16 + 4 . 1

   = 1 . 4096 + 10 . 256 + 13 . 16 + 4 . 1
	 
   = 4096 + 2560 + 208 + 4 = 6868

Her basamakta yer alan rakam 16 (mavi renkle gösterilen) sayısının katları (turuncu renkle gösterilen değerde) ile çarpılır. En sağda yer alan 16 sayısının katı 0 ile başlar ve sol tarafa doğru birer birer artar. Elde edilen değerler toplanarak sayı elde edillir.

Yukarıdaki tablodan da görülebileceği gibi onaltılık sayı sisteminde yer alan rakamlar ikili sayı sistemine göre 4 bit ile gösterildiğinden, bu iki sayı sistemi rasında sayıları birbirine çevirmek oldukça pratiktir. Bir örnek üzerinde incelemeye çalışalım:

1  A  D  4      (Onaltılık sayı sisteminde)

0001 1010 1011 0100    (İkilik sayı sisteminde)

Onlu Sayı Sistemindeki Bir Sayıyı Diğer Sayı Sistemlerinden Birine Çevirme

Onlu sayı sistemindeki bir sayıyı diğer sayı sistemlerinden birine çevirmek için, elimizdeki sayıyı çevirmek istediğimiz sayı sisteminin taban değerine, işlem sonrası elde ettiğimiz sonuçları, sonuç 0 olana kadar böleriz. Bölme işlemleri sonrasında elde edilen kalan değerleri ters olarak dizildiğinde elimizdeki onlu sistem sayısı söz konusu sayı sistemine çevrilmiş olur.

Şimdi, 1754 onlu sistem sayısını onaltılı sayı sistemineki çevirmeye çalışalım:

Sayı      Sonuç      Kalan         Elde edilen sayı

1754 / 16    109       10  ----> A

 109 / 16     6       13  ----> D      6DA

  6 / 16     0        6  ----> 6

kaynak:bilgigünlüğüm.net

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dermanel Bitkisel Çözümler
Son Yazılar
Günlük Burçlar
GALERİ
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
SMF Simple Machines Forum 2.1 Kararlı Sürüm Yayınlandı. Uzun bir aradan hatta yıllardan sonra nihayet,...
24 Haziran 2021 tarihinde Microsoft tarafından tanıtılan Windows 11 sistem gereksinimleri çoğu kullanıcının yeni sisteme...
Windows 11 Türkçe Final Sürüm yayınlandı ve kurulum medyaları artık resmi yansılarda indirilmeye hazır hale...
Windows 11 de kurulum yaptıktan sonra masaüstünde aşağıdaki gibi EDGE İnternet tarayıcı ve Geri Gönüşüm...
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
SMF Simple Machines Forum 2.1 Kararlı Sürüm Yayınlandı. Uzun bir aradan hatta yıllardan sonra nihayet,...
Windows 11 de kurulum yaptıktan sonra masaüstünde aşağıdaki gibi EDGE İnternet tarayıcı ve Geri Gönüşüm...
Linux sistemlerde terminal yani uçbirim üzerinde shred, wipe, dd komutları kullanılarak güvenli disk temizleme işlemi...
Uygulamayı buraya veya aşağıdaki resme tıklayıp kurduktan sonra Bee Network ağına dahil olup Bee Coin...
TikTok trendleri her zaman moda olmaya devam ediyor. Sadece güzellik, müzik, komik ya da ilginç içerikler ile ilgili olması şart değil. Son zamanlarda da sosyal medyada sık sık önerilen “internal...
KÖPEK ISIRDIKTAN HEMEN SONRA NE YAPILMALI? Yara enfeksiyon kaparsa olursa şiddetli ciddi bir sorun haline...
Ürün Açıklaması Dermanel Ter Ve Koku Önleyici Sprey Deri yüzeyinde ter gözeneklerini kapatmadan içeriğinde yer...
Ürün Bilgileri Cilt Tipi Tüm Cilt Tipleri Hacim 1 – 15 ml Ek Özellik Anti...
Ürün Açıklaması Dermanel Nasır Tedavi Seti İçerik : aqua,trikloraasetikasit,laktikasit,salisilikasit,piroksilin,etanol,etil asetat,castor oil Set : 15 ml...
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
Hipnoz etme sözleri her ne kadar insanlara sihir gibi gelsede işin arkasında belli kalıplar vardır....
Linux sistemlerde terminal yani uçbirim üzerinde shred, wipe, dd komutları kullanılarak güvenli disk temizleme işlemi...
Bilinen sosyal medya platformlarından sıkıldıysanız, alternatif olarak farklı, yeni ve kaliteli bir sosyal medya ortamı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan yüz binlerce öğrenci, bugünden itibaren AÖF vize sınavlarına online olarak...
(Güncel: 17 MAYIS 2023) 1.ALTERNATİF Öncelikle uygulama kullanarak kolayca update yani güncelleme servisini kapatabilirsiniz. Buraya veya buraya tıklayarak Windows Update Blocker v1.7 uygulamasını indirin ve aşağıda gördüğünüz şekilde güncelleme servisini...
TikTok trendleri her zaman moda olmaya devam ediyor. Sadece güzellik, müzik, komik ya da ilginç...
KÖPEK ISIRDIKTAN HEMEN SONRA NE YAPILMALI? Yara enfeksiyon kaparsa olursa şiddetli ciddi bir sorun haline...
AİLE DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR? İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes aile destek ödemesinden yaralanabilecek....
Ürün Açıklaması Dermanel Ter Ve Koku Önleyici Sprey Deri yüzeyinde ter gözeneklerini kapatmadan içeriğinde yer...
Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi, Kur’ân-ı Kerim’de tam ondört yerde geçen secde ayeti vardır. Kuran-ı Kerimde 14 yerde geçen secde ayetlerini okursak veya okunduğunu duyarsak  yapmakla yükümlü olduğumuz secdeye tilavet...
LGS sonuçlarının açıklanacağı saat belli oldu. Liselere geçişte uygulanan merkezi sınavın sonuçlarının 16.00’da www.meb.gov.tr –...
Bilindiği üzere dünya futbolunun en büyük organizasyonu FIFA 2018 Dünya Kupası 14 Haziran Perşembe günü...
Bilindiği üzere çevrimiçi konum bildirimi yapmak için tercih ettiğimiz popüler uygulamalardan biri Swarm. Peki swarm...
Samsung Galaxy Note 8 oldukça uzun bir bekleyişin ardından New York’ta ve Türkiye’de aynı zamanda...
SMF Simple Machines Forum 2.1 Kararlı Sürüm Yayınlandı. Uzun bir aradan hatta yıllardan sonra nihayet, geliştirici Sesquipedalian SMF 2.1 final sürümünü şöyle duyurdu:   Sevgili Üyeler, Simple Machines uzun zamandır...
Uygulamayı kurduktan sonra Pi Network ağına dahil olup Pi Coin madenciliği yapmak için referans koduna...
Sağlık Bakanlığı tarafından Alo 184 hattının ardından, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun yönlendirmesi ile Koronavirüs için vatandaşların...
Muhakkak ki web aleminin en yaygın kullanılan içerik yönetim sistemlerinin (cms) başında WordPress gelmektedir. Bu...
Dilediğiniz renk kodunu seçmek için aşağıdaki uygulamayı kullanabilirsiniz. Listenin altında kodları verilmiş renk listesinden de...
TikTok trendleri her zaman moda olmaya devam ediyor. Sadece güzellik, müzik, komik ya da ilginç içerikler ile ilgili olması şart değil. Son zamanlarda da sosyal medyada sık sık önerilen “internal...
KÖPEK ISIRDIKTAN HEMEN SONRA NE YAPILMALI? Yara enfeksiyon kaparsa olursa şiddetli ciddi bir sorun haline...
Ürün Açıklaması Dermanel Ter Ve Koku Önleyici Sprey Deri yüzeyinde ter gözeneklerini kapatmadan içeriğinde yer...
Ürün Bilgileri Cilt Tipi Tüm Cilt Tipleri Hacim 1 – 15 ml Ek Özellik Anti...
Ürün Açıklaması Dermanel Nasır Tedavi Seti İçerik : aqua,trikloraasetikasit,laktikasit,salisilikasit,piroksilin,etanol,etil asetat,castor oil Set : 15 ml...
Çok beğenilen ve tercih edilen tarlılardan olan revaninin nasıl yapıldığını öğrenelim. Revani tatlısı Osmanlı Mutfağından bugüne ulaşmış ve insanların zevkle yediği hoş bir tatlı olmuştur. Revani yapmak ise oldukça kolay...
Dileyene körili mantarlı, dileyene kremalı mantarlı tavuk sote! Tek seferde tava kirletmeden, vakit harcamadan iki...
Sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti ramazan pidesi kaç kalori? Peki ramazan pidesi kilo aldırır mı? İşte tüm...
Malzemeler 400 gr bitter çikolata 2 tatlı kaşığı granül kahve 300 gr krema Kakao
Malzemeler 3 adet yumurta yarım çay bardağı süt Biraz tuz ve yeteri kadar  dilimlenmiş bayat...
Archman Gnu/Linux